Badanie wpływu oddziaływań sztucznego pola elektromagnetycznego na wyniki pomiarów geodezyjnych pozyskanych techniką RTK

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, pomiary geodezyjne, technika RTK

Streszczenie:

W podjętym zakresie badań autorka publikacji analizuje wpływ pola elek-tromagnetycznego zakresu niejonizującego, na wyniki geodezyjnych pomiarów z wykorzystaniem technik satelitarnych pozyskiwania danych. Publikacja ta stanowi pierwszy z cyklu artykułów tematycznie związanych z tym zagadnieniem, które będą publikowane w najbliższym czasie.Pomiar testowy, którego wyniki są przedmiotem niniejszej publikacji, zre-alizowano w bliskiej odległości apowietrznych linii elektroenergetycznych wyso-kiego i średniego napięcia. W związku z aktywnością tej linii (przepływem prądu) - z całą pewnością można stwierdzić, że badania przeprowadzono w zasięgu działania silnego strumienia fali elektromagnetycznej. Prace terenowe poprzedzone zostały wywiadem terenowym, który składał się z wielu czynności, mających na celu wybór optymalnego miejsca założenia bazy pomiarowej. Do pomiaru tachimetrycznego punktów bazy wykorzystano następujące instrumenty: Topcon GTS 211D i South NTS 325. Obserwacje satelitarne metodą RTK, były możliwe dzięki zestawowi pomiarowemu firmy Topcon w skład, którego wchodził odbiornik GPS GR-3. Dane z pomiarów opracowane zostały z wykorzystaniem programu WinKalk oraz arkuszy kalkulacyjnych.Efektem finalnym przeprowadzonych prac było porównanie uśrednionych współrzędnych z pomiarów RTK i pomiarów tachimetrem. Uzyskano w ten sposób odchyłki dx, dy i dz. Zestawiono je dla wszystkich punktów łącznie w tabeli 1.

Cytowanie:

Mika M. 2012, vol. 9. Badanie wpływu oddziaływań sztucznego pola elektromagnetycznego na wyniki pomiarów geodezyjnych pozyskanych techniką RTK. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (2 (Jun 2012))