Optymalne użytkowanie gruntów na przykladzie wsi Pustynia

Słowa kluczowe: optymalne użytkowanie, struktura użytków, stan istniejący, stan optymalny

Streszczenie:

Celem pracy była próba ukazania optymalnego sposobu użytkowania grun-tów. Za badany teren przyjęto wschodnią część wsi Pustynia, leżącą w wojewódz-twie podkarpackim. Scharakteryzowano aktualny stan zagospodarowania terenu oraz opracowano optymalny stan użytkowania ziemi razem z transformacjami, jakich należy dokonać na badanym obszarze. Aby ustalić stan optymalny zastosowano metodę T. Bajerowskiego. Obszar badań podzielono siatką na 122 kwadraty, nazywane polami podstawowymi. Zbadano w nich cechy identyfikacyjne, ustalone w tej metodzie. Analizując wyniki przeprowadzonych badań i opracowań, należy stwierdzić, że badany obiekt aktualnie jest wsią typowo rolniczą- 68,5% powierzchni to grunty orne. Według optymalnego stanu użytkowania jest to najlepszy charakter gospoda-rowania tego terenu.

Cytowanie:

Litwin U., Bacior S., Piech I. 2012, vol. 9. Optymalne użytkowanie gruntów na przykladzie wsi Pustynia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (2 (Jun 2012))