Wykorzystanie techniki RTK w geodezyjnym opracowaniu szkód popowodziowych

Słowa kluczowe: szkody popowodziowe, inwentaryzacja szkód, pomiary geodezyjne

Streszczenie:

Stworzony w latach siedemdziesiątych XX wieku, system GPS dzięki zadowalającym dokładnościom, staje się wygodnym narzędziem pomiarowym. Za-stosowanie instrumentów GPS daje korzyści w postaci komfortu pracy oraz skró-cenia jej czasu. Dzięki pomiarom satelitarnym, w sprzyjających warunkach tere-nowych, nie jest już potrzebne zakładanie geodezyjnych stanowisk pomiarowych i wykorzystywanie tachimetru.W niniejszej publikacji przedstawiono przykład wykorzystania techniki RTK w pracach geodezyjnych przy opracowaniu szkód popowodziowych. Obiektem badawczym jest zniszczona przez powódź w maju 2010 obwodnica Ropczyc. Do inwentaryzacji szkód popowodziowych w omawianym przypadku wykorzystane zostały precyzyjne instrumenty GPS Leica GPS 1200 SmartRover i Leica GNSS GS09. Metodyka prac inwentaryzacyjnych polegała na wykorzystaniu dwóch różnych sposobów pomiaru, w zależności od charakteru ubytku, opisanych szczegółowo w punkcie 3.W wyniku przeprowadzonych pomiarów uzyskano współrzędne przestrzen-ne punktów, określające rozmieszczenie oraz kształt ubytków w umocnieniach i skarpach. Na ich podstawie, za pomocą programu C-Geo, obliczono objętość mas ziemnych każdego z ubytków. Tok postępowania podczas tych obliczeń uzależniono od rodzaju i charakteru danego ubytku. Problem ten opisano w punkcie 4.

Cytowanie:

Mika M. 2012, vol. 9. Wykorzystanie techniki RTK w geodezyjnym opracowaniu szkód popowodziowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (2 (Jun 2012))