Sytuacja planistyczna w Polsce - studium porównawcze

Słowa kluczowe: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pokrycie powierzchniowe

Streszczenie:

Opracowanie prezentuje analizę gmin w Polsce pod kątem sporządzanych opracowań planistycznych w postaci studium uwarunkowań i kierunków zagospo-darowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego. Analizie poddano również koszty sporządzenia lub zmiany dokumentów planistycznych w poszczególnych województwach, oraz charakterystykę wydanych pozytywnych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Badaniami objęto lata 2004-2010 opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego, pochodzą-cych z ankiet „Planowanie przestrzenne w gminach".

Cytowanie:

Prus B. 2012, vol. 9. Sytuacja planistyczna w Polsce - studium porównawcze. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (2 (Jun 2012))