Metodyka postępowania dla potrzeb kształtowania obszarów wiejskich związanych z budową autostrad

Słowa kluczowe: kształtowanie obszarów wiejskich, scalanie gruntów, budowa autostrad

Streszczenie:

Celem pracy jest zaproponowanie metodyki ukazującej przyśpieszenie i uproszczenie procedur dotyczących procesu przygotowawczego związanego, z realizacją inwestycji drogowych w połączeniu z procesem scaleniowo-wymiennym, która zmniejszyłaby koszty związane z procesem przygotownia inwestycji, przy wzroście akceptacji społecznej realizowanych inwestycji.Badaniami objęto obszar dwóch wsi, które przecina budowana autostrada A-4 Kraków-Tarnów: Brzezie (gmina Kłaj) i Zakrzów (gmina Niepołomice) poło-żonych w powiecie wielickim. Badania wykonano w oparciu o wówczas obowiązujące przepisy prawne, analizę operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, projektu podziału geode-zyjnego, raportu o oddziaływaniu planowego przedsięwzięcia drogowego na śro-dowisko. Częścią badań była ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców bada-nych wsi, która dotyczyła oceny prac scaleniowych wokół autostrady oraz oceny sposobu nabywania działek pod autostradę.W pracy zaproponowano metodykę równoczesnego postępowania przy po-zyskaniu nieruchomości rolnych dla budowy autostrady oraz kształtowania obsza-rów około autostradowych. Jest ona możliwa przy jednoczesnym prowadzeniu prac scaleniowych i postępowaniu organizacyjno-prawnym dla pozyskiwania nieruchomości pod pas autostrady. Istnieje wówczas możliwość nabycia nieru-chomości po niższych cenach rynkowych, a zaoszczędzone w ten sposób środki fi-nansowe pokryłyby koszty scalenia wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym analizowanych wsi.

Cytowanie:

Gola-Szlachta J., Pijanowski Z., Woch F. 2012, vol. 9. Metodyka postępowania dla potrzeb kształtowania obszarów wiejskich związanych z budową autostrad. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (2 (Jun 2012))