Ocena możliwości zastosowania siatek korekt lokalnych do opracowania jednolitego algorytmu transformacji pomiędzy układami 1965 a 1992 i 2000 na terenie Polski

Słowa kluczowe: PUW 2000, 1992, 1965, elipsoida Krasowskiego, WGS84, transformacja, siatka korekt lokalnych, transformacja empiryczna, korekty lokalne

Streszczenie:

Do transformacji pomiędzy układem 1965 a 2000 stosowane jest wiele róż-norodnych algorytmów. Jest to przyczyną wielu problemów, związanych przede wszystkim z niespójnością na stykach transformowanych obszarów, kłopotami z implementacją licznych algorytmów w programach użytkowych i wygodą stoso-wania. W niniejszym artykule pokazano, że zasadnym byłoby utworzenie siatki ko-rekt lokalnych, która pozwoliłaby na wykonanie transformacji w sposób jednolity i ciągły dla całej Polski, uwzględniając przy tym lokalne deformacje układu 1965, także na poziomie osnów szczegółowych. Wykazano, że taki sposób transformacji byłby dokładniejszy od dotychczas stosowanych ogólnopolskich metod transfor-macji i porównywalny z metodami stosowanymi lokalnie. Jednocześnie pokazano, że istnieje możliwość takiego opracowania siatek, aby wyniki transformacji były spójne z dotychczas stosowanymi metodami.

Cytowanie:

Świętoń T. 2012, vol. 9. Ocena możliwości zastosowania siatek korekt lokalnych do opracowania jednolitego algorytmu transformacji pomiędzy układami 1965 a 1992 i 2000 na terenie Polski. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (2 (Jun 2012))