Rozbudowa układu komunikacyjnego i jej wpływ na poziom cen i aktywność lokalnego rynku nieruchomości, na przykładzie obiektu Świniarsko w powiecie nowosądeckim

Słowa kluczowe: lokalny rynek nieruchomości, cena transakcyjna, układ komunikacyjny

Streszczenie:

Każda inwestycja niezależnie od rodzaju i wielkości wywołuje zmiany w otoczeniu. Niektóre z nich mogą być postrzegane jako zmiany negatywne, jak na przykład lokalizacja zakładu przemysłowego w sąsiedztwie obszarów mieszkanio-wych, inne natomiast mają ogromne pozytywne oddziaływanie na otoczenie i sąsiedztwo, co w konsekwencji przekłada się na poziom cen i aktywność lokalnego rynku nieruchomości. Wiadomym jest, iż budowa i rozwój układu komunikacyjnego decyduje o poziomie gospodarczym danego regionu, a także kraju. W niniejszej pracy przeprowadzono badania mające na celu sprawdzenie powyż-szych tez. Jako obszar badań wybrano miejscowość Świniarsko w gminie Chełmiec. W lipcu 2008r. zakończono tam budowę obwodnicy miasta Stary Sącz i mostu na rzece Dunajec. Ta zmiana układu komunikacyjnego spowodowała, że miejscowości leżące na lewym brzegu rzeki zyskały nowe rozwiązanie komunikacyjne. Świniarsko jest najbliższą miejscowością sąsiadującą ze Starym i Nowym Sączem, oraz miejscowością przez którą przebiega droga będąca przedłużeniem obwodnicy. W wyniku badań przeprowadzonych na zbiorze danych zawierających ceny transakcyjne niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zagrodową, stwierdzono, iż budowa nowych rozwiązań komunikacyjnych przyniosła krótkotrwały wzrost cen
w okresie trwania inwestycji oraz trwałe ożywienie lokalnego rynku nieruchomości.

Cytowanie:

Siejka M. 2012, vol. 9. Rozbudowa układu komunikacyjnego i jej wpływ na poziom cen i aktywność lokalnego rynku nieruchomości, na przykładzie obiektu Świniarsko w powiecie nowosądeckim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (2 (Jun 2012))