Etapy prac i ocena przydatności działań zmierzających do opracowania projektu TERYT

Słowa kluczowe: TERYT, granica, jednostka ewidencyjna

Streszczenie:

W pracy przedstawiono cel i zakres czynności wykonywanych podczas re-alizacji projektu TERYT, będącego jednym z głównych przedsięwzięć realizowa-nych w Polsce, którego koszty pokrywane są z pieniędzy Unii Europejskiej. Główne etapy przeprowadzanych prac, obszar jakiemu podlega opracowanie, oraz najważniejsze wymogi jakie muszą spełnić wykonawcy. Na podkładzie mapowym zaprezentowano podział Polski na poszczególne etapy prac, a następnie w zesta-wieniu tabelarycznym przedstawiono dane ilościowe dotyczące jednostek i obrębów ewidencyjnych podlegających opracowaniu w kolejnych częściach projektu. Zaprezentowano podstawowe założenia jakie muszą być spełnione podczas analizy i pozyskiwaniu danych dotyczących przebiegu granic, źródło danych, oraz znaczenie jakie ma wykonanie tych prac dla jednostek administracyjnych. Ukazano wagę jaką mają realizowane prace dla wzbogacenia informacji zawartych w Państwowym Rejestrze Granic.

Cytowanie:

Buchowska M. 2012, vol. 9. Etapy prac i ocena przydatności działań zmierzających do opracowania projektu TERYT. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (2 (Jun 2012))