Morfologia działek przyczynkiem kształtowania krajobrazu

Słowa kluczowe: krajobraz, działka, atrybuty działek, zagospodarowanie przestrzenne, GIS, analizy GIS

Streszczenie:

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój technologii komputerowych dając nam nowe możliwości cyfrowego opisu rzeczywistości wokół nas. Kompute-rowa analiza atrybutów działek może być bardzo przydatna przy definiowaniu wskaźników będących podstawą planowania prac urządzeniowo-rolnych. Analizy te pomagają prawidłowo planować harmonijny rozwój krajobrazu oraz typować tereny pod różnego rodzaju inwestycje. Budowa nowoczesnych systemów wspoma-gających procesy decyzyjne, które gromadzą dane oraz monitorują zmiany otacza-jącej nas przestrzeni, przynosi wymierne korzyści ekonomiczne oraz korzystnie wpływa na prawidłowy rozwój przestrzeni wokół nas.

Cytowanie:

Litwin U., Szewczyk R. 2012, vol. 9. Morfologia działek przyczynkiem kształtowania krajobrazu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (2 (Jun 2012))