Studium porównawcze struktury i kompetencji administracji odpowiedzialnej za prace urządzeniowo-rolne w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec

Słowa kluczowe: Urządzenia rolne, scalenia gruntów, rozwój obszarów wiejskich, administracja publiczna

Streszczenie:

Artykuł przedstawia wyniki ogólnego porównania administracji odpowie-dzialnej za prowadzenie prac urządzeniowo-rolnych w Polsce i w Republice Fede-ralnej Niemiec. Autor omawia poszczególne instytucje zaangażowane w proces scalania gruntów w obydwu krajach, ich zadania oraz wzajemne powiązania.
W drugiej części artykułu autor porównuje obydwa systemy. W wyniku przepro-wadzonej analizy ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz federalnej ustawy o urządzeniach rolnych zaobserwować można istotne różnice pomiędzy kompeten-cjami i strukturą administracji odpowiedzialnej za urządzenia rolne w obu krajach.
Zasadniczą różnicą jest stopień koncentracji kompetencji. W Polsce mamy do czynienia z niezrozumiałym rozproszeniem kompetencji pomiędzy marszałkiem, starostą i wojewodą oraz szeregiem innych osób prawnych, co skutecznie komplikuje realizację postępowań scaleniowych. Natomiast w RFN są one skon-centrowane pod jednym zwierzchnictwem.

Cytowanie:

Pijanowski J. 2012, vol. 9. Studium porównawcze struktury i kompetencji administracji odpowiedzialnej za prace urządzeniowo-rolne w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (2 (Jun 2012))