Ochrona wód rzeki Bystrzycy w polityce przestrzennej gmin powiatu wrocławskiego

Słowa kluczowe: polityka przestrzenna, ochrona wód, rzeka Bystrzyca.

Streszczenie:

Praca ma na celu ukazanie polityki przestrzennej gmin leżących wzdłuż biegu rzeki Bystrzycy w powiecie wrocławskim w zakresie ochrony walorów przy-rodniczych cieku. Analizą objęto dokumenty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące dla obszaru gmin Mietków, Kąty Wrocławskie i Sobótka. Analizowano zapisy w zakresie identyfikacji walorów śro-dowiska przyrodniczego ze szczególnych uwzględnieniem zasobów wodnych, ochrony środowiska wodnego oraz dalszych kierunków ochrony wód w tym uwzględnienie położenia w Parku Krajobrazowym „Dolina Bystrzycy". W pracy zwrócono także uwagę na projektowany rozwój przestrzenny zainwestowania
w polityce przestrzennej poszczególnych gmin.

Cytowanie:

Hełdak M., Raszka B. 2012, vol. 9. Ochrona wód rzeki Bystrzycy w polityce przestrzennej gmin powiatu wrocławskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (4 (Dec 2012))