Działalność pozarolnicza gospodarstw ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim

Słowa kluczowe: gospodarstwa ekologiczne, pozarolnicze źródła dochodów, działalność agroturystyczna

Streszczenie:

Wzrost zarówno liczby gospodarstw ekologicznych jak i powierzchni zajętej przez uprawy prowadzone metodami ekologicznymi świadczy o dużym zainte-resowaniu rolników takim systemem gospodarowania. Jednak aby ta tendencja się utrzymała, rolnikom musi się opłacać przestawianie gospodarstw konwencjonalnych na ekologiczne.W opracowaniu podjęto próbę zidentyfikowania powodów przestawienia systemu gospodarowania na produkcję ekologiczną. Na podstawie przeprowadzo-nych badań określono również motywy podjęcia działalności agroturystycznej w gospodarstwach ekologicznych, relację pomiędzy dochodami i kosztami w takiej działalności oraz poznano rynki zbytu produktów wytwarzanych w gospo-darstwach ekologicznych.

Cytowanie:

Batyk I. 2012, vol. 9. Działalność pozarolnicza gospodarstw ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (4 (Dec 2012))