Prognoza zamulania zbiorników wodnych Brzóza Stadnicka i Brzóza Królewska

Słowa kluczowe: zbiornik wodny, rumowisko rzeczne, zamulenie, prognoza

Streszczenie:

Określono stopień zamulenia zbiorników wodnych Brzóza Stadnicka
i Brzóza Królewska znajdujących się na jednym cieku niekontrolowanym hydrolo-gicznie oraz opracowano prognozy ich zamulenia. W analizie uwzględniono wpływ zbiornika górnego - Brzóza Stadnicka, na ilość rumowiska dopływającego do zbiornika dolnego - Brzóza Królewska. Prognoza zamulenia, opracowana
w trzech wariantach, umożliwiła określenie tzw. żywotności zbiorników.
W pierwszym wariancie opracowano prognozę dla zbiornika górnego w jego zlewni cząstkowej. W drugim wariancie prognozowano zamulenie zbiornika dolnego biorąc pod uwagę dopływ rumowiska ze zlewni całkowitej, bez uwzględnienia za-trzymywania części rumowiska w zbiorniku górnym. W trzecim wariancie natomiast uwzględniono wpływ zbiornika górnego na zbiornik dolny. Wykazano, że badane małe zbiorniki wodne charakteryzują się stosunkowo niskimi wartościami zdolności do zatrzymywania rumowiska, co wpływa na wydłużenie ich żywotności. Określona na podstawie bilansu objętości rumowiska zatrzymanego
i dopływającego zdolność zbiornika Brzóza Stadnicka do zatrzymywania rumowiska wynosi 27,9%. Nieco wyższą wartością βrz=38,7% charakteryzuje się zbiornik Brzóza Królewska. Według prognozy zamulania opracowanej z ustaloną wartością βrz, wyznaczoną na podstawie bilansu rumowiska, żywotność zbiornika Brzóza Królewska zostanie zwiększona ze 192 lat do 217 lat. Wskazuje to na wydłużenie tzw. żywotności tego zbiornika zaledwie o 15 lub 13%.

Cytowanie:

Majerczyk A., Michalec B., Leksander B. 2012, vol. 9. Prognoza zamulania zbiorników wodnych Brzóza Stadnicka i Brzóza Królewska. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (4 (Dec 2012))