Ziemne budowle hydrotechniczne i ich podłoże w warunkach filtracji naporowej

Słowa kluczowe: ziemna budowla hydrotechniczna, filtracja płaska, filtracja przestrzenna, model matematyczny, model gruntowy

Streszczenie:

Bezpieczeństwo ziemnych budowli hydrotechnicznych stwarza potrzebę ustalenia rzeczywistych warunków filtracji towarzyszących tym obiektom.
Uzyskane wyniki komputerowych obliczeń parametrów filtracji oraz badań po-równawczych na modelu gruntowym, pozwoliły na ustalenie relacji pomiędzy wielkościami hydrodynamicznymi filtracji naporowej przestrzennej i płaskiej, określonymi na tych samych modelach warunków hydrogeologicznych. Relacje te pozwalają na urealnienie wartości hydrodynamicznych filtracji określonych na modelach płaskich, poprzez uwzględnienie w najistotniejszych obszarach, rzeczy-wistego przestrzennego charakteru filtracji.

Cytowanie:

Molski T. 2012, vol. 9. Ziemne budowle hydrotechniczne i ich podłoże w warunkach filtracji naporowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (3 (Sep 2012))