Zależność wskaźnika ekonomicznej efektywności od stopnia redukcji ilości odpadów w procesie termicznego przekształcania odpadów medycznych

Słowa kluczowe: system gospodarki odpadami medycznymi, koszt funkcjonowania systemu, wskaźnik ekonomicznej efektywności

Streszczenie:

Modelowanie systemów gospodarki odpadami związane jest z symulacją rzeczywistych procesów jednostkowych, składających się na funkcjonowanie
gospodarki odpadami medycznymi.
W niniejszej pracy wykorzystano model optymalizacyjny systemu wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w wersji dynamicznej, który umożliwia projektowanie najkorzystniejszych pod względem ekonomicznym systemów go-spodarki tego rodzaju odpadów.
W artykule przedstawiono analizę wpływu parametru opisującego stopień redukcji ilości odpadów medycznych w procesie termicznego przekształcania od-padów na wartość uzyskanego wskaźnika ekonomicznej efektywności na przykła-dzie systemu gospodarowania odpadami medycznymi w województwie podlaskim.
Zakres badań operacyjnych wykonany w ramach studium optymalizacji zo-stał podzielony na dwa kolejne etapy obliczeń optymalizacyjnych przy przyjęciu określonych parametrów technicznych i ekonomicznych, w celu ustalenia wpływu parametru wejściowego systemu, tj. stopnia redukcji ilości odpadów medycznych w procesie termicznego przekształcania odpadów na generowane rozwiązanie systemu, tj. koszt funkcjonowania systemu, wskaźnik ekonomicznej efektywności oraz strukturę przestrzenną systemu.

Cytowanie:

Walery M. 2012, vol. 9. Zależność wskaźnika ekonomicznej efektywności od stopnia redukcji ilości odpadów w procesie termicznego przekształcania odpadów medycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (3 (Sep 2012))