Metale w Calamagrostis Epigejos i Solidago Sp. ze zrekultywowanych nieużyt-ków poprzemysłowych

Słowa kluczowe: Calamagrostis Epigejos, Solidago Sp., metale, rośliny energetyczne, nieużytki poprzemysłowe

Streszczenie:

Na zrekultywowanych biologicznie nieużytkach poprzemysłowych powsta-łych ze zwałowisk odpadów po górnictwie węgla lub osadników po flotacji rud cynkowo-ołowiowych, utworzyły się zbiorowiska roślinne z głównym udziałem Calamagrostis Epigejos oraz Solidago Sp. Rośliny te stanowią potencjalną biomasę energetyczną. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości metali ciężkich Fe, Pb, Zn, Hg, metali alkalicznych Na, K, Ca w wyżej wymienionych roślinach pobranych ze zwałowiska odpadów górniczych oraz osadnika poflotacyjnego rud Zn-Pb. Składniki te mają zasadniczy wpływ na zachowanie się substancji mineralnej przy współspalaniu biomasy w kotłach fluidalnych.

Cytowanie:

Nowińska K., Kokowska-Pawłowska M., Patrzałek A. 2012, vol. 9. Metale w Calamagrostis Epigejos i Solidago Sp. ze zrekultywowanych nieużyt-ków poprzemysłowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (3 (Sep 2012))