Wstępna ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania dyrektywy powodziowej

Słowa kluczowe: ocena ryzyka powodziowego, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, skala zagrożenie powodziowego

Streszczenie:

Wstępna oceny ryzyka powodziowego (WORP) ma na celu oszacowanie skali zagrożenia powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz identyfikację znaczą-cego ryzyka powodziowego na tych obszarach. Obszary narażone na niebezpie-czeństwo powodzi zostały zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonej inwen-taryzacji na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Inwentaryzacją objęto informacje o granicach obszarów zagrożenia powodzią, mapach hydrograficznych, planach zagospodarowania przestrzennego oraz o stanie technicznym budowli przeciwpowodziowych. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wykorzystano metodę ankietyzacji. Zebrany materiał został pogrupowany i zestawiony w układzie hierarchicznym ze względu na typ powodzi, a następnie sprowadzony do jednolitego układu odniesienia i jednolitej skali. Zebrane informacje stanowią podstawę do wskazania odcinków rzek, dla których zostaną opracowane mapy za-grożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.
Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP) została opracowana w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK). Stanowi element wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie wdrażania pierwszego etapu Dyrektywy Powodziowej. Prezentowany artykuł przedstawia opracowanie WORP dla obszaru górnej
i środkowej Odry.

Cytowanie:

Tokarczyk T., Chudzik B., Pasiecznik-Dominiak B., Wojczakowska Z. 2012, vol. 9. Wstępna ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania dyrektywy powodziowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (3 (Sep 2012))