Aplikacja Evapo – narzędzie do wyznaczanie ewapotranspiracji metodą fao – penman – monteith

Słowa kluczowe: ewapotranspiracja wskaźnikowa, model Penmana-Monteith’a, aplikacja

Streszczenie:

W pracy zaprezentowano aplikację do wyznaczania wartości dobowych ewapotranspiracji wskaźnikowej (ET0), rozumianej jako wielkość parowania
z powierzchni trawnika w pełni rozwoju, rosnącego na glebie, która zapewnia optymalne warunki wegetacji. Aplikacja ta umożliwia wyznaczenie wartości ET0 dla dowolnego miejsca zadanego współrzędnymi geograficznymi oraz wysokością nad poziomem morza na podstawie dobowych wartości temperatury powietrza, niedosytu wilgotności względnej, prędkości wiatru oraz usłonecznienia względnego. W zbiorze danych wejściowych znajdują się również zmienne o wartościach tabelarycznych, takie jak stała psychrometryczna zależna od wysokości nad po-ziomem morza i ciśnienia atmosferycznego, maksymalna prężność pary wodnej oraz tangens kąta nachylenia krzywej ciśnienia nasyconej pary wodnej zależne od temperatury, promieniowanie na górnej granicy atmosfery zależne od kolejnego numeru dnia w roku, które w aplikacji są wyznaczane automatycznie na podstawie zadanych informacji geograficznych. Aplikacja umożliwia przeprowadzenie analizy zmienności wartości ewapotranspiracji w latach, jak również w poszczególnych miesiącach. Na podstawie 30-letniego ciągu danych meteorologicznych wyznaczono wartości ewapotranspiracji dla Vancouver oraz Wrocławia - Swojca i wykonano przykładową analizę z zastosowaniem aplikacji Evapo.

Cytowanie:

Chieng S., Biniak-Pieróg M., Żyromski A., Kamińska J., Szulczewski W. 2012, vol. 9. Aplikacja Evapo – narzędzie do wyznaczanie ewapotranspiracji metodą fao – penman – monteith. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (3 (Sep 2012))