Badania składu granulometrycznego zawiesin zawartych w ściekach komunalnych i przemysłowych

Słowa kluczowe: ścieki surowe i oczyszczone, popłuczyny, zawiesina, skład granulometryczny

Streszczenie:

W procesach oczyszczania wody i ścieków przy usuwaniu zawiesin istotną rolę odgrywają właściwości i cechy pojedynczych cząstek. Powierzchnia właściwa, kształt, wielkość i stopień upakowania cząstek zawiesiny decyduje o ich właściwo-ściach sedymentacyjnych i sorpcyjnych. Informacje na temat budowy wewnętrznej, struktury i rozmiaru cząstek tworzących zawiesinę można uzyskać między innymi w badaniach składu granulometrycznego przy wykorzystaniu granulometrów lase-rowych.
W artykule przedstawiono oryginalne wyniki badań składu granulome-trycznego zawiesin zawartych w komunalnych ściekach surowych, ściekach oczyszczonych oraz w popłuczynach powstających na stacjach uzdatniania wód podziemnych.
Przy opracowywaniu wyników badań składu granulometrycznego zawiesin wykorzystano zmodyfikowaną postać równania Avramiego.

Cytowanie:

Burszta-Adamiak E., Kuśnierz M., Łomotowski J., Wiercik P. 2012, vol. 9. Badania składu granulometrycznego zawiesin zawartych w ściekach komunalnych i przemysłowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (3 (Sep 2012))