Wpływ substratu dachu zielonego na jakość wody z niego odpływajacej

Słowa kluczowe: dach zielony, fosfor, substrat, wody opadowe, zawiesina

Streszczenie:

Dachy zielone są ogólnie uznaną metodą odtwarzania powierzchni biolo-gicznie czynnej w miastach. Wśród pozytywnych oddziaływań dachów zielonych w obszarach zurbanizowanych wymienia się oczyszczanie powietrza, łagodzenie mikroklimatu aglomeracji i temperatury wewnątrz budynków oraz funkcję siedli-skową i estetyczną. Zielone dachy retencjonują także wodę opadową, odciążając tym samym miejskie kanalizacje deszczowe. Celem badań było określenie potencjalnego wpływu substratu dachu zielonego na jakość wód z niego odprowadzanych. Wstępne wyniki badań jakości odcieków z wybranych substratów w skali la-boratoryjnej, wykazały zwiększone stężenia zawiesin i fosforu. Średnie stężenie zawiesin w odcieku z substratu intensywnego wynosiło 231 mg dm-3 a z substratu ekstensywnego 274 mg dm-3, przy stężeniu w opadzie symulowanym 6-7 mg dm-3. W przypadku fosforu średnie stężenie w odcieku z substratu intensywnego wynosi-ło 0,112 mgPO4-P dm-3 a z substratu ekstensywnego 0,126 mgPO4-P dm-3, przy stężeniu w opadzie symulowanym 0,056 mgPO4-P dm-3. Przeanalizowano związek pomiędzy ilością wypłukiwanych zawiesin i fosforu a wilgotnością początkową substratu. Przedyskutowano potencjalny wpływ substratów dachów zielonych na jakość odbiorników ścieków deszczowych.

Cytowanie:

Karczmarczyk A., Baryła A., Charazińska P., Bus A., Frąk M. 2012, vol. 9. Wpływ substratu dachu zielonego na jakość wody z niego odpływajacej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (3 (Sep 2012))