Ocena sprawności systemu odwodnienia eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych

Słowa kluczowe: odpady komunalne, składowisko odpadów, odcieki, wody podziemne

Streszczenie:

W pracy omówiono podstawowe problemy ochrony środowiska wodnego w kontekście eksploatacji składowiska odpadów o ograniczonej infrastrukturze technicznej. Przeprowadzone badania, jakości wód podziemnych i odciekowych podczas zaawansowanej eksploatacji tj. w latach 2006-2008 po okresie zimowych roztopów, poddano szczegółowej analizie, w tym porównawczej, w której uwzględniono zmienność składu zarówno wód podziemnych na napływie i odpły-wie jak i odcieków gromadzonych na terenie składowiska. W ocenie środowiskowej uwzględniono elementy składowe konstrukcji eksploatowanego składowiska, a także rodzaj, ilość i pochodzenie deponowanych odpadów.Szczegółowa analiza na tle wyników przeprowadzonych badań, umożliwiła przede wszystkim dokonanie oceny sprawności systemu odwodnienia składowiska, ze wskazaniem rozwiązania dla ochrony środowiska wodnego w kontekście przy-rostu masy deponowanych odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselek-tywny.

Cytowanie:

Przydatek G. 2012, vol. 9. Ocena sprawności systemu odwodnienia eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (3 (Sep 2012))