Strategiczne wytyczne wspólnotowe jako prawny instrument kształtowania krajowych planów strategicznych i programów wspierania obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenie, strategiczne wytyczne wspólnotowe

Streszczenie:

Artykuł przedstawia cele i zakres rozporządzenia umożliwiającego wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w okresie programowania 2007- 2013, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Cele określone są na podstawie analizy obszernych motywów wstęp-nych aktu oraz jego części normatywnej. Cele normatywne wskazują priorytety tematyczne rozporządzenia i są nimi:
- poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie
restrukturyzacji, rozwoju i innowacji,
- poprawa jakości środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami,
- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.
W artykule szczególna uwaga poświęcona jest strukturze i charakterowi prawnemu wprowadzonym przez rozporządzenie strategicznym wytycznym wspólnotowym, mającym pomóc w określeniu obszarów na których wykorzystanie wsparcia UE stworzy największą wartość dodaną oraz w przełożeniu priorytetów gospodarczych, społecznych i środowiskowych na politykę rozwoju obszarów wiejskich i zapewnieniu spójności tej polityki z innymi politykami Wspólnoty, jak również we wdrożeniu nowej polityki rolnej.
Wytyczne określają wiążące priorytety służące do konstruowania krajowych planów strategicznych oraz krajowych programów rozwoju obszarów wiejskich. Zawierają przyporządkowane poszczególnym priorytetom kluczowe,
opisane w punktach niewiążące działania, mające znaczenie „ilustracyjne".
Uwagi końcowe artykułu, to próba oceny przydatności wytycznych do realizacji wsparcia obszarów wiejskich.

Cytowanie:

Erechemla A. 2012, vol. 9. Strategiczne wytyczne wspólnotowe jako prawny instrument kształtowania krajowych planów strategicznych i programów wspierania obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (3 (Sep 2012))