Symulacja objętości powierzchniowego spływu wody z sieci dróg leśnych w terenie górskim

Słowa kluczowe: objętość spływu powierzchniowego, drogi leśne, gęstość sieci drogowej, symulacja

Streszczenie:

W pracy przedstawiono symulacyjne wyliczenia objętości wody pochodzącej ze spływu powierzchniowego formującego się na leśnych drogach górskich. Podstawą wykonywanych obliczeń były rzeczywiste pomiary natężenia spływu powierzchniowego z dróg przeprowadzone przez autora w Beskidzie Śląskim w la-tach 2003-2004, a także założenia jednolitości warunków w obszarze 100 ha, dla którego je wykonano. Dla różnych gęstości sieci drogowej (od 10 do 30 m∙ha-1), różnych opadów atmosferycznych (1,1; 2,1; 5,2; 9,8 mm) i przyjętego 3-godzinnego czasu trwania opadu podano symulowane ilości wody oraz ich sto-sunek procentowy w odniesieniu do opadu (P) na całym rozpatrywanym terenie. Otrzymano między innymi: dla gęstości sieci 10 m∙ha-1 i opadu 1,1 mm - 376 litrów (0,03% opadu); dla gęstości sieci 30 m∙ha-1 i opadu 9,8 mm - 58 077 litrów (0,6% opadu). Obliczono także ilości spływu powierzchniowego na podstawie danych z pomiaru w czasie tajania śniegu (również w ciągu 3 godzin) i otrzymano: dla gęstości sieci 10 m∙ha-1 - 75 588 litrów; dla gęstości sieci 30 m∙ha-1 - 226 765 litrów. W dyskusji wielkości te porównano z normatywnym zużyciem wody przez statystyczną osobę. W porównaniu tym otrzymano między innymi: objętość spływu dla opadu 9,8 mm i gęstości sieci dróg 30 m∙ha-1 581 razy większą niż dzienne, normatywne zużycie wody przez jedną osobę. W porównaniu wielkości spływu powstałego z tajania śniegu z sieci o gęstości 30 m∙ha-1 i dziennego zapotrzebowania jednej osoby otrzymano 2 268-krotną różnicę.

Cytowanie:

Gołąb J. 2012, vol. 9. Symulacja objętości powierzchniowego spływu wody z sieci dróg leśnych w terenie górskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (3 (Sep 2012))