Przesłanki lokalizacji wybranych przedsiębiorstw hotelowych w Opolu

Słowa kluczowe: lokalizacja, hotel, Opole

Streszczenie:

Zarówno dla konsumenta (turysty), jak i producenta (przedsiębiorcy) usług hotelowych, bardzo ważną cechą hotelu jest jego lokalizacja. Atrakcyjna lokalizacja obiektu oraz odpowiednio dopasowany do niej program usługowy, decydują bowiem o poziomie rentowności, a w konsekwencji o perspektywach rozwojowych przedsiębiorstwa hotelowego. Jednym z etapów procedury wyboru najbardziej od-powiedniej lokalizacji hotelu jest wyodrębnienie czynników decydujących o jej wyborze. W sposób najbardziej ogólny czynniki te można podzielić na te, które dotyczą walorów popytu oraz walorów zasobów (podaży). Należy jednak zazna-czyć, że obok tych dwóch grup czynników ważną przesłanką decydującą o lokalizacji hotelu mogą być także działania władz lokalnych mające na celu sty-mulowanie rozwoju inwestycji hotelowych na obszarach recepcyjnych. Celem po-znawczym pracy jest próba określenia najważniejszych kryteriów wyboru lokalizacji obiektów hotelowych. Do określenia najważniejszych czynników decydujących o lokalizacji hoteli wykorzystano dwie metody badawcze: metodę dokumentacyjną oraz metodę sondażu diagnostycznego. Na pierwszym etapie badań wykorzystano metodę dokumentacyjną (obserwacji pośredniej), w obrębie której pozyskano dane statystyczne ze źródeł wtórnych, dotyczące hoteli zlokalizowanych w Opolu. W ramach drugiego etapu badań, w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego za-stosowano wywiad pogłębiony, skategoryzowany o charakterze jawnym. Narzę-dziem badawczym był kwestionariusz wywiadu skonstruowany przez autora dla potrzeb pracy, złożony z pięciu pytań otwartych dotyczących czynników lokalizacji oraz z metryczki. Dobór próby do badań miał charakter losowy, gdyż wybrano 5 z 9 opolskich przedsiębiorstw hotelowych, których właściciele zgodzili się na udział w badaniu. Wzrost ruchu turystycznego oraz siły nabywczej turystów, dobrze rozwinięta infrastruktura ogólna i wynikająca z niej dostępność komunikacyjna, wysoka atrakcyjność turystyczna Opola, zachęty ze strony władz lokalnych oraz dostęp do odpowiednich gruntów po atrakcyjnych cenach to główne czynniki decydujące o miejscu usytuowania analizowanych obiektów hotelowych. Większość badanych właścicieli hoteli nie rozpatrywało alternatywnych lokalizacji swoich obiektów, zaś najważniejszymi źródłami wiedzy wykorzystywanymi na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych były: wiedza i doświadczenie właściciela, analiza rynku oraz doradztwo firm konsultingowych.

Cytowanie:

Puciato D. 2012, vol. 9. Przesłanki lokalizacji wybranych przedsiębiorstw hotelowych w Opolu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (3 (Sep 2012))