Ocena efektywności scaleń gruntów realizowanych w Polsce w ramach wspolnej polityki rolnej Unii Europejskiej

Słowa kluczowe: scalanie gruntów, efektywność scalania gruntów, rozwój obszarów wiejskich

Streszczenie:

Celem pracy jest dokonanie oceny efektywności gospodarczej i ekonomicznej projektów realizowanych w okresie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, tj. projektów realizowanych od 2004 roku. W badaniach oparto się na reprezentatywnej próbie 12 obiektów (wsi) na których wykonano prace scaleniowe z różnych części Polski, proporcjonalnie do liczby dokonywanych scaleń.
Rozłogi gruntów badanych gospodarstw dokonano na podstawie danych map ewidencyjnych i rejestrów gruntów uzyskanych od starostw powiatowych.
Ocenę poziomu dochodów jako skutek ukształtowania rozłogów ustalono następująco. Badaniami objęto 300 gospodarstw, które są w systemie Polskiego FADN z Regionu Mazowsze i Podlasie, tj. z województw: lubelskiego, podlaskie-go, mazowieckiego i łódzkiego. Dla gospodarstw roślinnych i mieszanych z tej grupy ustalono oddalenie gruntów oraz dochód oraz poddano analizie statystycznej.
Ocenę efektywności scaleń według metody wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) ustalono według reguł proponowanych przez Trockiego i Gruczy.
Na podstawie badań stwierdzono, że scalanie gruntów pozwoliło na uzy-skanie następujących efektów:
- gospodarczych: zmniejszenie liczby działek w gospodarstwie o 48,9%, zwiększenie powierzchni o 95,0%, zmniejszenie oddalenia gruntów od zagród
o 24,6%,
- ekonomicznych: szacunkowy wzrost dochodu po scaleniu na poziomie 12,0 - 43,8%, roczna stopa zwrotu poniesionych kosztów (IRR) na poziomie 4,9% do 15,%, a okres zwrotu poniesionych kosztów ustalono średnio na 6-7 lat.

Cytowanie:

Woch F. 2012, vol. 9. Ocena efektywności scaleń gruntów realizowanych w Polsce w ramach wspolnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (3 (Sep 2012))