Identyfikacja zagrożeń występujących na obszarach wiejskich

Słowa kluczowe: funkcje obszarów wiejskich, zagrożenia na obszarach wiejskich

Streszczenie:

W artykule podjęto temat związany z próbą identyfikacji istniejących za-grożeń występujących na obszarach wiejskich. Termin „obszary wiejskie" przyjmuje różne definicje. Dla celów artykułu wzięto pod uwagę tę, która wskazuje, iż są to obszary poza granicami administracyjnymi miast. W artykule wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych, które pomogły zidentyfikować rodzaje działań oraz skutki dla środowiska naturalnego, krajobrazu oraz dóbr kultury. Mówiąc o zagrożeniach na obszarach wiejskich, skupiono się głównie na takich działaniach, jak: rolnictwo, gospodarka wodna, le-śnictwo, działalność przemysłowa i usługowa, transport, budownictwo, turystyka i rekreacja oraz działaniach spowodowanych przez anomalie pogodowe. Najwięcej różnorodnych skutków można zauważyć w przypadku oddziaływania rolnictwa. Nie oznacza to jednak, że działania te mają największy skutek dla środowiska, czy krajobrazu. Zagrożenia powszechnie występujące to eutrofizacja wód, ubożenie krajobrazu wiejskiego, ustępowanie gatunków roślin i zwierząt wrażliwych, degra-dacja gleby, czy siedlisk. Przedstawiona w artykule lista zagrożeń jest otwarta, gdyż rozpatrując problem w skali lokalnej, można zauważyć ich indywidualny charakter.

Cytowanie:

Kocur-Bera K. 2012, vol. 9. Identyfikacja zagrożeń występujących na obszarach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (3 (Sep 2012))