Wpływ agrohydrogelu na plonowanie i wybrane elementy wartości odżywczej trzech odmian kalarepy

Słowa kluczowe: superabsorbent, kalarepa, plon, wartość odżywcza, odmiana

Streszczenie:

Eksperyment polowy przeprowadzono w latach 2007-2009 na terenie ośrodka szklarniowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Doświadczenie założono w trzech powtórzeniach metodą losowanych bloków. Ba-dano wpływ sposobu stosowania AgroHydroGelu (kontrola, AgroHydroGel zasto-sowany pod rozsadę, AgroHydroGel zastosowany pod roślinę w gruncie, połowa dawki AgroHydroGelu zastosowana pod rozsadę, połowa pod roślinę w gruncie) oraz odmiany (‘Gabi', ‘Delikates Biała', ‘Wiedeńska Biała') na wielkość i jakość plonu kalarepy, uprawianej w gruncie w warunkach klimatycznych środkowo-wschodniej Polski. Kalarepę uprawiano z rozsady przygotowanej w szklarni nie-ogrzewanej. Nasiona każdej odmiany wysiano w trzeciej dekadzie marca do skrzy-nek wypełnionych substratem torfowym z dodatkiem AgroHydroGelu lub tylko samym substratem. Zbiór kalarepy przeprowadzono dwukrotnie w odstępach 7-10 dniowych, minimalna średnica zgrubienia wynosiła 3 cm. Początek zbiorów przy-padał po 50-51 dniach od wysadzenia rozsady. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że warunki pogodowe w latach badań miały istotny wpływ na wielkość plonu, średnią masę i średnicę zgrubienia, a także na zawartość składników odżywczych w zgrubieniach kalarepy. Najbardziej korzystnie na wzrost plonów badanych odmian kalarepy oddziaływał AgroHydroGel zastosowany w całości pod roślinę w gruncie. Spośród badanych odmian ‘Gabi' i ‘Wiedeńska Biała' charakteryzowały się większym plonem oraz większą masą i średnicą zgrubienia w porównaniu z odmianą ‘Delikates Biała'. Stwierdzono, że sposób stosowania AgroHydroGelu nie miał istotnego wpływu na zawartość składników odżywczych w zgrubieniach kalarepy.

Cytowanie:

Kosterna E., Zaniewicz-Bajkowska A., Rosa R., Franczuk J. 2012. Wpływ agrohydrogelu na plonowanie i wybrane elementy wartości odżywczej trzech odmian kalarepy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 02 (3 (Sep 2012))