Próba opracowania zależności regionalnych do obliczania parametrów synte-tycznego hydrogramu jednostkowego Snydera

Słowa kluczowe: wezbranie, syntetyczny hydrogram jednostkowy Snydera, model HEC-HMS, zależności regionalne

Streszczenie:

W artykule dokonano próby opracowania zależności regionalnych do okre-ślenia parametrów w modelu Snydera. Model ten należy do grupy syntetycznych hydrogramów jednostkowych, którego parametry są ustalane w oparciu o charakte-rystyki zlewni. To stwarza możliwość jego stosowania w zlewniach niekontrolo-wanych do obliczeń przepływów maksymalnych prawdopodobnych oraz konstru-owania fal hipotetycznych. W praktyce model ten jest stosowany powszechnie na świecie, natomiast w Polsce jest on zalecany do praktycznego wykorzystania, jednak z uwagi na brak ustalonych wartości parametrów modelu właściwych dla naszych warunków jego stosowanie jest mało wiarygodne. Optymalizacja parametrów modelu została przeprowadzona dla wybranych epizodów opad-odpływ
w zlewni Rudawy, Kamienicy, Grabinki, Stobnicy, Jasiołki i Wielopolki. Dane hy-drologiczne wykorzystane w obliczeniach zostały udostępnione przez Instytut Me-teorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz pochodziły z Roczników hydrologicznych dla dorzecza Wisły. Analiza wykazała, że model Snydera bardzo dobrze lub dobrze opisuje obserwowane wezbrania (wartości współczynnika efektywności E wahały się od 68 do 93%). Wykorzystując analizę regresji wielokrotnej opisano wartości parametrów modelu Snydera, które są uzależnione od kształtu zlewni, wyrównanego spadku cieku oraz parametru CN charakteryzującego pokrycie zlewni i przepuszczalność podłoża. Mimo, że wartości współczynnika korelacji wielokrotnej R w opracowanych zależnościach nie są istotne statystycznie, co wynika głównie z ograniczonej liczby danych wykorzysta-nych w analizie, to opracowane zależności można stosować w praktyce w obliczeniach parametrów modelu Snydera w zlewniach niekontrolowanych. Na-leży jednak pamiętać o potrzebie dalszych badań nad weryfikacją opracowanych zależności, co potwierdzi zasadność ich stosowania w obszarze Polski.

Cytowanie:

Wałęga A. 2012, vol. 9. Próba opracowania zależności regionalnych do obliczania parametrów synte-tycznego hydrogramu jednostkowego Snydera. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (3 (Sep 2012))