Sieci drenarskie w realizacji inwestycji budowlanych

Słowa kluczowe: sieć drenarska, inwestycja budowlana, mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Streszczenie:

W artykule przedstawiono problematykę sieci drenarskiej w realizacji inwe-stycji budowlanych. Kwestią, która wymaga szczególnej uwagi jest uwzględnienie informacji o sieci drenarskiej na etapie projektowania inwestycji budowlanej i uzy-skiwania pozwolenia na budowę, tak aby podczas jej realizacji nie nastąpiło jej zniszczenie, które może mieć nieodwracalne skutki (zalana działka, którą trudno przywrócić do stanu wyjściowego). Problematyka ta została przedstawiona od strony teoretycznej (analiza uregulowań prawnych) oraz praktycznej (analiza do-kumentacji wybranych inwestycji realizowanych m.in. na terenie gminy Stare Babice w powiecie Warszawskim Zachodnim).

Cytowanie:

Karabin M. 2012. Sieci drenarskie w realizacji inwestycji budowlanych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 01 (3 (Sep 2012))