Możliwości wykonywania kalibracji sprzętu geodezyjnego w geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGH w Krakowie

Słowa kluczowe: kalibracja, wzorcowanie, komparator pionowy, komparator poziomy, baza testowa, interferometr laserowy

Streszczenie:

W Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym WGGiIŚ AGH (GLM AGH) od kilku dekad prowadzone są badania związane ze sprawdzaniem, atestacją i kalibracją sprzętu geodezyjnego. Wykorzystanie interferometru laserowego jako wzorca długości w znaczący sposób zwiększyło zakres prac wykonywanych w GLM AGH. Zbudowany został komparator pionowy umożliwiający kalibrację pre-cyzyjnych łat niwelacyjnych z podziałem klasycznym i kodowym, komparator po-ziomy pozwalający na kalibrację przymiarów wstęgowych, badanie tachimetrów, dalmierzy i niwelatorów, a także komora do wyznaczania współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej łat niwelacyjnych. Możliwości badawcze GLM AGH uzupełniają także stanowiska do klasyfikacji instrumentów geodezyjnych,
w tym precyzyjnych niwelatorów cyfrowych i teodolitów elektronicznych oraz do badania stałości osi celowej urządzeń. Do badania dalmierzy, tachimetrów i od-biorników GPS wykorzystywana jest także baza testowa „Wisła" i baza łamana.
W pracy scharakteryzowano poszczególne stanowiska pomiarowe i przed-stawiono zakres możliwych badań sprzętu geodezyjnego wykonywanych w GLM AGH. Opierając się na wynikach prac badawczych, prowadzonych dla wykonaw-ców geodezyjnych, przytoczono także liczne przykłady potwierdzające konieczność okresowego sprawdzania instrumentów i korzyści, jakie z nich płyną dla do-kładności wykonywanych pomiarów geodezyjnych.

Cytowanie:

Frukacz M., Szczutko T. 2012. Możliwości wykonywania kalibracji sprzętu geodezyjnego w geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGH w Krakowie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 01 (3 (Sep 2012))