Pozyskiwanie naturalnych zbiorników wodnych na podstawie numerycznego modelu rzeźby terenu i narzędzi GIS

Słowa kluczowe: NMT, GIS, ochrona wód, ochrona gruntów, naturalne zbiorniki wodne

Streszczenie:

Ochrona wód i gruntów, ekosystemów lądowych i terenów podmokłych za-leżnych od wody, które oceniano wszędzie jako dobro narodowe, nakazuje wpro-wadzenie obowiązku zrównoważonego gospodarowania ich zasobami, między in-nymi poprzez zapobieganie degradacji i ochronę przed pogarszaniem się ich stanu. Prowadzenie badań miało na celu ocenę możliwości wykorzystania nowoczesnych danych geoprzestrzennych w postaci NMT, zdjęć lotniczych i obrazów cyfrowych i ich wizualizacji za pomocą narzędzi GIS do pozyskiwania naturalnych zbiorników wód powierzchniowych i obszarów zagrożonych podtopieniem z uwzględnieniem ich zanieczyszczenia związanego z powierzchniowymi oraz gruntowymi spływami wód w tym z terenów rolnych. Badania prowadzono na obiekcie w granicach miasta Koszalina w terenie typowym dla zabudowy miejskiej i podmiejskiej. Wyniki badań pokazują, że opracowane metody są bardziej efektywne ekonomiczne i mniej pracochłonne w porównaniu z tradycyjnymi oraz charakteryzują się wysoką dokładnością wyznaczania granic obszarów.

Cytowanie:

Oberski T., Zarnowski A. 2012, vol. 9. Pozyskiwanie naturalnych zbiorników wodnych na podstawie numerycznego modelu rzeźby terenu i narzędzi GIS. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (3 (Sep 2012))