Propozycja oceny geoportali internetowych poziomu lokalnego

Słowa kluczowe: System informacji o terenie, jakość danych przestrzennych, geoportal internetowy

Streszczenie:

Krajowy system geoinformacyjny budowany jest w Polsce na trzech poziomach: centralnym, regionalny i lokalnym. Poziomy systemu różnią się zakresem opracowania i szczgółowością danych. Bazy danych systemów informacji przestrzennnej poziomu lokalnego (powiatowego) są najbardzie szczegółowe. Rewolucja cyfrowa oraz obowiązujące przepisy prawne (Ustawa
o infrastrukturze informacji przestrzennej) powodują, że obecnie dynamicznie rozwijaja się urzędowe witryny internetowe udostepniające różorodne mapy tematyczne. W pracy przedstawiono propozycje ogólnej oceny geoportali tworzonych na poziomie lokalnym (powiatowym). Metodykę oceny ogólnej oparto na trzech kryteriach: przejrzystość, funkcjonalność oraz udostępniane treści. Kate-goria przejrzystość to atrybuty oceny określające wysiłki jakie podejmuje instytucja, aby udostępnić informacje poprzez swoją witrynę internetową. Kategoria funkcjonalność to atrybuty oceny określające łatwość z jaką użytkownicy mogą uzyskać informacje umieszczone na stronie. Ocena udostępnianych treści to wery-fikacja ilościowa danych przestrzennych zamieszczonych w portalu z trzech grup tematycznych Ustawy o infrastrukturze.
Zaproponowaną metodą oceny wykonano wartościowanie jakości danych przestrzennych w 29 powiatach położonych na terenie całego kraju. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych stwierdzono, że ogólna ocena geoportali jest zadawalająca. Każda z witryn otrzymała ocenę powyżej połowy maksymalnej liczby punktów.

Cytowanie:

Ślusarski M. 2012, vol. 9. Propozycja oceny geoportali internetowych poziomu lokalnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (3 (Sep 2012))