Doskonalenie jakości informacji w powiatowych systemach geoinformacyjnych

Słowa kluczowe: system informacji przestrzennej, metadane, jakość informacji przestrzennej

Streszczenie:

Komputerowe bazy danych przechowujące informacje opisujące przestrzeń powinny podlegać ocenie jakościwej. Wymóg ten szczególnie dotyczy urzędowych systemów geoinformacyjnych. W pracy przedstawiono propozycję ogólnej oceny jakości informacji gromadzonej w powiatowych bazach danych. Analizowano sześć grup tematycznych dotyczących: ewidencji gruntów i budynków, numerycznej mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz poziomej osnowy geodezyjnej III klasy. Badania doświadczalne zrealizowano w dwóch powiatach położonych w woj. małopolskim. Ocenę jakości danych przeprowadzono w oparciu o cztery własności: dokładność, kompletność, aktualność i zgodność. Następnie obliczono wartości dwóch estymatorów ogólnej oceny baz geoinformacyjnych: wartość przeciętną absolutną i współczynnik zmienności średnich. Ogólna ocena jakości danych geoinformacyjnych w obydwu powiatach jest dobra.
Proces doskonalenia jakości informcji przedstawiano zestawiając wyniki obecnych prac z badaniami przeprowadzonymi w 2005 roku. W anlizowanym okresie poprawiono ocenę ogólną jakości danych w obu powiatach o około 5 punktów procentowych. Dokładność, aktualność i zgodność danych powiatowych systemów jest dobra. Natomiast kompletność danych ciągle nie spełnia wymaganych kryteriów.

Cytowanie:

Ślusarski M. 2012, vol. 9. Doskonalenie jakości informacji w powiatowych systemach geoinformacyjnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (3 (Sep 2012))