Realizacja pomiarów geodezyjnych wykorzystywa-nych do obliczeń hydrologicznych

Słowa kluczowe: pomiary geodezyjne rzek, dokładność geodezyjna, profile poprzeczne rzeki, opracowanie danych pomiarowych

Streszczenie:

Określając podstawowe parametry ukształtowania cieku wodnego,
niezbędną czynnością jest wykonanie pomiarów położenia charakterystycznych punktów terenowych. Od jakości wykonania tych pomiarów i opracowania pozy-skanych danych uzależnione jest uzyskanie poprawnych wyników z pomiarów dy-namiki przepływu, na równie wysokim poziomie. Praca przedstawia sposób wy-konywania pomiarów geodezyjnych dla potrzeb pozyskania danych o stanach wody w rzece o charakterze podgórskim oraz o ukształtowania koryta rzeki.
Kompleksowe wykonanie zadania obejmuje prace pomiarowe w terenie, związane z założeniem wysoko-dokładnej stabilizowanej osnowy pomiarowej, pomiar szczegółowy wybranych punktów rzeźby terenu i poziomu lustra wody oraz wykonanie obliczeń i niezbędnych prac kameralnych. Dokładności wykonywanych pomiarów powinny spełniać wymogi określone w odpowiednich rozporządzeniach, normach i geodezyjnych instrukcjach technicznych.
Dane uzyskane z pomiarów mają zastosowanie na wstępnym etapie sporzą-dzania analizy dynamiki przepływu.
W pracy zaprezentowano technologię pozyskania danych terenowych stosowaną w pracach hydrologicznych, czyli: wybór miejsca pomiarów, metody dokładnego oznaczania profilu w przekroju rzeki oraz gęstość wykonywania po-miarów w przekrojach poprzecznych. Są to rzadziej spotykane zadania dla wyko-nawstwa geodezyjnego, które mogą mieć znaczenie w opracowaniu przez zespół pomiarowy własnej techniki realizacji zadań wysokich dokładności.

Cytowanie:

Salata T. 2012, vol. 9. Realizacja pomiarów geodezyjnych wykorzystywa-nych do obliczeń hydrologicznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (2 (Jun 2012))