Badanie preferencji potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych w Krakowie

Słowa kluczowe: preferencje nabywców, rynek mieszkaniowy

Streszczenie:

Liczba transakcji zawieranych na rynku nieruchomości zależy nie tylko od atrybutów i mechanizmów ekonomicznych, ale także od czynników personalnych, psychologicznych. Analizując dany rynek nieruchomości obok danych finansowych, pod uwagę należy zatem brać także psychologiczny aspekt zachowań nabywców.
W celu dostarczenia informacji na temat uczestników rynku oraz ich prefe-rencji dotyczących mieszkań w Krakowie, przeprowadzono badanie ankietowe. Celem badania było wyodrębnienie głównej grupy nabywców i poznanie najważ-niejszych czynników wpływających na wybór lokalu mieszkalnego. W konkluzji przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż wśród ankietowanych największym powodzeniem cieszą się mieszkania zlokalizowane w niskich blokach, na istnieją-cych już osiedlach. Najchętniej wybierano mieszkania małe i średnie, a za najważ-niejsze cechy przesądzające o ich zakupie uznano cenę oraz lokalizację.
Informacje uzyskane dzięki badaniom ankietowym stanowią zbiór informacji niemożliwy do otrzymania na podstawia analizy treści innych źródeł danych, typowych dla rynku mieszkaniowego, tj. rejestrów cen i wartości, transakcji czy ofert. Systematycznie prowadzone badania preferencji mogą zatem stanowić nieza-stąpione źródło informacji dla uczestników rynku nieruchomości poszukujących i wykorzystujących informacje opisowe. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być pomocne w pracy rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, jak również pośredników i doradców finansowych.

Cytowanie:

Różycka R. 2012, vol. 9. Badanie preferencji potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych w Krakowie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (2 (Jun 2012))