Potencjał krajobrazów kulturowych podstawą kreacji przestrzeni rekreacyjnej

Słowa kluczowe: krajobraz kulturowy, turystyka wiejska, przestrzeń rekreacyjna, agroturystyka

Streszczenie:

Obecnie coraz częściej spotykany jest pogląd o nowym podejściu do krajo-brazów kulturowych. Z jednej strony stanowią one przedmiot ochrony w ujeciu hi-storycznym, środowiskowym, z drugiej zaś warunkują rozwój lokalny i regionalny. Krajobrazy kulturowe decydują także o atrakcyjności turystycznej obszarów wiej-skich. W pracy podano przykłady kształtowania przestrzeni turystycznej tych ob-szarów z kraju i za granicy, które są lub mogą stanowić istotny produkt turystyczny wspomagający rozwój lokalny i regionalny. Wskazano przy tym możliwości aran-żacji przestrzeni rekreacyjnej obszarów wiejskich uwzględniając ich potencjał kul-turowy, a także rozwój społeczno-gospodarczy. Przy kreacji przestrzeni rekreacyjnej duże znaczenie ma aktywizacja społeczna oraz możliwość współpracy wielu instytucji.
Przestrzeń powinno się kształtować w oparciu o autentyzm miejsca, odnie-sienie do warunków środowiskowych, kulturowych i społecznych. Szczególna uwaga powinna być skierowana na te elementy krajobrazu kulturowego, których obecność wyrobiła w sposób trwały wizerunek krajobrazów kulturowych danego obszaru, regionu, kraju.

Cytowanie:

Jaszczak A., Hernik J. 2012. Potencjał krajobrazów kulturowych podstawą kreacji przestrzeni rekreacyjnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 03 (2 (Jun 2012))