Zagrożenia środowiskowe a ustalenia dokumentów planistycznych i programowych na przykładzie gminy Wieliczka

Słowa kluczowe: zagrożenia środowiskowe, opracowania planistyczne i programowe

Streszczenie:

W pracy przedstawiono zagrożenia środowiskowe występujące na terenie gminy Wieliczka w województwie małopolskim w kontekście ustaleń zawartych
w dokumentach planistycznych i programowych. Opisano występujące na terenie gminy i miasta Wieliczka naturalne zagrożenia środowiska tj. powodzie i osuwiska oraz antropogeniczne - hałas, pola elektromagnetyczne, zanieczyszczenie powietrza, wód, odpady oraz szkody górnicze. Przeanalizowano istniejące dla gminy opracowania planistyczne i programowe tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-nego, Program ochrony środowiska, Plan gospodarki odpadami, oraz przeprowa-dzono obserwacje terenowe. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska są ważne dla władz miasta
i gminy Wieliczka. Gmina w oparciu o istniejące opracowania planistyczne i pro-gramowe prowadzi gospodarkę zgodną z zasadami ochrony środowiska, precyzuje reguły przeciwdziałania skutkom zagrożeń uwzględniając je w projektowanych inwestycjach i niweluje, często w stopniu zbyt powolnym, niekorzystny wpływ za-grożeń środowiskowych na swoim terenie.

Cytowanie:

Magiera-Braś G., Janus A. 2012. Zagrożenia środowiskowe a ustalenia dokumentów planistycznych i programowych na przykładzie gminy Wieliczka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 03 (2 (Jun 2012))