Przemiany przydomowych ogrodów wiejskich w Małopolsce na przykładzie Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Słowa kluczowe: ogród ozdobny, ogród wiejski, przedogródek

Streszczenie:

W pracy przedstawiono obraz dawnych ogrodów uprawianych przez miesz-kańców małopolskich wsi z obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na tle to-warzyszącej im architektury. Jednocześnie ukazano współczesny obraz przydomo-wych ogrodów, stworzony na podstawie badań podjętych przez autora. Scharakteryzowane zostały przeobrażenia zarówno ogrodów (kompozycja, dobór roślin, mała architektura), jak i układ budynków w obrębie siedlisk. Pracę kończą wnioski dotyczące obrazu współczesnych przeobrażeń opracowywanych terenów zielonych i propozycje działań dla ich popularyzacji i ochrony.

Cytowanie:

Uruszczak M. 2012, vol. 9. Przemiany przydomowych ogrodów wiejskich w Małopolsce na przykładzie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (2 (Jun 2012))