Polityka rozwoju przestrzennego Unii Europejskiej w aspekcie krajobrazów kulturowych

Słowa kluczowe: Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, planowanie przestrzenne, krajobrazy kulturowe, Unia Europejska

Streszczenie:

Obszary Unii Europejskiej charakteryzują się przede wszystkim dużą różnorodnością i odrębnością kulturową, będącymi potencjalnie jednymi z naj-ważniejszym czynników rozwoju. Problematyka polityki przestrzennej UE staje się coraz ważniejszym obszarem działań i nawet jeśli cele najczęstszych jej działań politycznych nie mają bezpośredniego charakteru przestrzennego, to stoi za nimi wiele wizji przestrzennych. Poprzez oddziaływanie na strukturę przestrzenną stara się zachować i wzmocnić regionalne odrębności, co jest istotne dla ochrony krajo-brazów kulturowych.
W niniejszym artykule przedstawiona została Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, której głównym zadaniem jest zapewnienie różnorodności na obszarze Unii Europejskiej, gdyż niedopuszczalne jest poprzez wpływ na strukturę przestrzenną i osadniczą ujednolicanie tożsamości lokalnej i regionalnej. W tej analizie zwrócono szczególną uwagę na krajobrazy kulturowe, które odgrywają coraz to większą rolę w polityce przestrzennej UE.

Cytowanie:

Olejniczak G., Hernik J. 2012, vol. 9. Polityka rozwoju przestrzennego Unii Europejskiej w aspekcie krajobrazów kulturowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (2 (Jun 2012))