Odnowa wsi w Turyngii jako element zintegrowanego rozwoju obszarów wiej-skich

Słowa kluczowe: odnowa wsi, rozwój zintegrowany, Turyngia

Streszczenie:

W artykule zarysowano historię odnowy wsi w Turyngii, aktualne jej kie-runki, instytucje zajmujące się zintegrowanym rozwojem terenów ruralnych i stojące przed nimi zadania, skalę prac oraz ich efekty. Największe koszty pochłania rewitalizacja sieci drogowej, urządzeń melioracyjnych oraz restrukturyzacja sub-stancji budowlanej. Znaczące osiągnięcia Turyngii w zakresie odnowy wsi uwa-runkowane są odpowiednim poziomem finansowania działań, istnieniem wyspecja-lizowanych instytucji oraz aktywnym wsparciem społeczeństwa.

Cytowanie:

Koreleski K. 2012. Odnowa wsi w Turyngii jako element zintegrowanego rozwoju obszarów wiej-skich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 03 (2 (Jun 2012))