Miejscowe planowanie przestrzenne na przykładzie Krakowa

Słowa kluczowe: miejscowe planowanie przestrzenne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospoda-rowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne

Streszczenie:

Miejscowe planowanie przestrzenne realizowane jest na poziomie samorządu gminnego poprzez sporządzenie opracowań planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe dokumenty stanowią podstawę wydawania tzw. decyzji lokalizacyjnych: decyzji o warunkach zabudowy i zago-spodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Praca ma na celu ukazanie sytuacji planistycznej Krakowa po roku 2003 r., w którym zaczęła obowiązywać nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizie poddano odsetek powierzchni objętych planami miejsco-wymi, udział planów sporządzonych na podstawie ustawy z 1994 r. oraz z 2003 r., średni koszt sporządzenia 1 ha planu, jak również statystyki dotyczące wydawanych pozytywnych decyzji lokalizacyjnych. Podstawę analiz stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzące z badań „PP-1 Planowanie prze-strzenne w gminie" przeprowadzonych w latach 2004-2010. Do badań przyjęto ra-porty o stanie miasta Krakowa z lat 2003-2009 „Kraków w liczbach 2010", jak również informacje Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Cytowanie:

Prus B. 2012, vol. 9. Miejscowe planowanie przestrzenne na przykładzie Krakowa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (2 (Jun 2012))