Planistyczno-przestrzenne i inwestycyjne problemy związane z występowaniem obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych

Słowa kluczowe: Planowanie przestrzenne, proces inwestycyjny, ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego

Streszczenie:

W pracy przedstawiono planistyczno-przestrzenne i inwestycyjne uwarun-kowania związane z występowaniem obiektów dziedzictwa kulturowego.
W szczególności przestawiono zasady postępowania inwestora na terenie objętym ograniczeniami związanymi z występowaniem stanowisk archeologicznych. Zapre-zentowano instytucje ochrony zabytków w Polsce oraz ich kompetencje. Określono rolę planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego. Ponadto zaprezentowano problemy ochrony zabytków na terenie podkrakowskiej gminy Michałowice.

Cytowanie:

Gawroński K., Hernik J. 2012, vol. 9. Planistyczno-przestrzenne i inwestycyjne problemy związane z występowaniem obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (2 (Jun 2012))