Propozycja metodyki opracowania obserwacji satelitarnych GNSS z wykorzystaniem serwisu POZGEO d do zakładania punktów osnowy pomiarowej

Słowa kluczowe: sieć wektorów GPS, obserwacje odstające, wyrównanie wekto-rów GPS

Streszczenie:

W pracy przedstawiono propozycję metodyki opracowania statycznych ob-serwacji satelitarnych wykonanych przy zakładaniu punktów osnowy pomiarowej od momentu pozyskania obserwacji satelitarnych z odbiornika do uzyskania osta-tecznych współrzędnych w aktualnie obowiązujących układach odniesienia.
Jest to podstawowe zadanie geodezyjne, od którego zależy powodzenie wielu prac w szerokim zakresie działalności: pomiarów geodezyjnych, projektowania, realizacji obiektów inżynierskich, aktualizacji map, budowania systemów informacji przestrzennej i geograficznej.
Opracowanie obserwacji rozpoczęto od przetworzenia obserwacji binarnych pochodzących bezpośrednio z odbiornika satelitarnego GNSS do obserwacji zapi-sanych w uniwersalnym formacie plików Rinex. W drugim etapie celem nawiązania wykonanych pomiarów osnowy do jednolitego układu odniesienia, obserwacje te uzupełniono o dane pochodzące ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS. Następnie na podstawie postprocessingu przetworzono wszystkie obserwacje sate-litarne dla odpowiednich par punktów i obliczono wektory współrzędnych karte-zjańskich (∆X, ∆Y, ∆Z) wraz z błędami ich wyznaczenia. W kolejnym etapie wy-konano diagnostykę szczegółową wektorów dla rzeczywistej oceny jakości uzyskanego materiału obserwacyjnego dla wyeliminowania wektorów obarczonych dużymi błędami. Po tych czynnościach przeprowadzono w dwóch etapach wyrów-nanie wektorów sieci GPS. W ostatnim etapie wykonano transformację wyników do żądanych układów współrzędnych. Dla kontroli uzyskanych wyników przepro-wadzono niezależne opracowanie obserwacji za pomocą automatycznego serwisu POZGEO w systemie ASG-EUPOS.

Cytowanie:

Siejka Z. 2012, vol. 9. Propozycja metodyki opracowania obserwacji satelitarnych GNSS z wykorzystaniem serwisu POZGEO d do zakładania punktów osnowy pomiarowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 02 (2 (Jun 2012))