Sezonowe zmiany stężenia tlenu i potencjału oksydoredukcyjnego w hypolimnio-nach wybranych jezior Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego

Słowa kluczowe: eutrofizacja jezior, stężenie tlenu, potencjał oksydoredukcyjny

Streszczenie:

W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów stężenia tlenu i potencjału oksydoredukcyjnego prowadzonych w cyklu rocznym w czterech jeziorach Poje-zierza Suwalsko-Augustowskiego. Badaniami objęto cztery jeziora leżące w bez-pośrednim sąsiedztwie Augustowa: Studzieniczne, Białe Augustowskie, Rospudę Augustowską i Necko. Pomiary przeprowadzono przy użyciu wieloparametrowej sondy YSI 600XL, w odstępach około miesięcznych od maja do kwietnia 2006-2007r, w punktach o największej głębokości. Wyniki pomiarów potwierdzają eu-troficzny charakter jezior oraz istotną rolę zasilania wewnętrznego w procesie ich eutrofizacji.

Cytowanie:

Biedka P. 2012, vol. 9. Sezonowe zmiany stężenia tlenu i potencjału oksydoredukcyjnego w hypolimnio-nach wybranych jezior Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))