Sprawność działania oczyszczalni ścieków w Dobczycach

Słowa kluczowe: ścieki, oczyszczalnia ścieków, skuteczność zmniejszenia zanie-czyszczeń

Streszczenie:

W pracy przedstawiono skuteczność oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni w Dobczycach. Badania oparto na analizie 44 próbek ścieków suro-wych i ścieków oczyszczonych w okresie od stycznia 2007 do grudnia 2010 roku. Analizie poddano wartości pięciu wybranych wskaźników zanieczyszczeń tj. BZT5, ChZTCr, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego. Określono liczbę przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników zawartych w pozwoleniu wodno-prawnym. Zbadano skuteczność zmniejszenia poszczególnych wskaźników w badanym okresie czasu. Przeprowadzone badania wykazały wysoką skuteczność zmniejszenia zanieczyszczeń. Średnia redukcja badanych wskaźników wyniosła: BZT5 - 98,9%, ChZTCr - 97,6%, zawiesina ogólna - 97,6%, azot ogólny - 89,4%, fosfor ogólny - 97,6%.

 

 

Cytowanie:

Chmielowski K., Bąk P., Kurek K. 2012, vol. 9. Sprawność działania oczyszczalni ścieków w Dobczycach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))