Rola opadów atmosferycznych w procesie eutrofizacji jezior

Słowa kluczowe: eutrofizacja jezior, opady atmosferyczne, program WASP

Streszczenie:

W artykule dokonano próby oceny wpływu opadów atmosferycznych na przebieg procesu eutrofizacji wód wybranych czterech połączonych ze sobą jezior Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego: Necka, Rospudy Augustowskiej, Studzie-nicznego i Białego Augustowskiego. W analizie wykorzystano numeryczny model eutrofizacji zdefiniowany w programie WASP (Water Analysis Simulation Pro-gram), rozwijanym i wykorzystywanym w Amerykańskiej Agencji Ochrony Śro-dowiska. Parametry modelu wprowadzono na podstawie wyników badań własnych prowadzonych w latach 1998-2008 oraz wyników badań wód deszczowych do-stępnych w opracowaniach WIOŚ i rocznikach statystycznych. Korzystając ze ska-librowanego modelu, symulowano sytuację, w której zwiększano lub zmniejszano oszacowane ładunki azotu i fosforu dostarczanego do wód jezior z opadami atmos-ferycznymi i obserwowano zmiany liczonego w modelu stężenia azotu całkowitego, amonowego i azotanów (V), fosforu całkowitego i fosforanów (V),
a także chlorofilu a. Na podstawie tych zmian dokonano oceny roli, jaką pełnią opady atmosferyczne w procesie eutrofizacji zbiorników wód stojących.

 

 

Cytowanie:

Biedka P., Andraka D. 2012, vol. 9. Rola opadów atmosferycznych w procesie eutrofizacji jezior. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))