Udział azotu azotanowego w ogólnej zawartości azotu w wodach odpływających ze zlewni użytkowanych rolniczo

Słowa kluczowe: woda, azot azotanowy, azot ogólny

Streszczenie:

W pracy przeanalizowano wyniki badań zawartości azotu azotanowego
i ogólnego w odciekach drenarskich i wodach powierzchniowych pochodzących
z dwóch obiektów położonych na Dolnym Śląsku. Szczegółowej analizie poddano udział azotanów w ogólnej zawartości azotu. Odcieki drenarskie charakteryzowały się znaczną zawartością azotu ogólnego: średnie stężenie w okresie badawczym wynosiło od 22,4 mg N • dm-3 do 36,9 mg N • dm-3. W odciekach drenarskich, po-chodzących z różnych działów drenarskich, stosunek N-NO3:N nie wykazywał istotnych różnic i zawierał się w granicach 75 88%, mimo, że wody te różniły się istotnie zawartością azotu ogólnego i azotanowego. Odprowadzenie odcieków dre-narskich zasobnych w związki azotowe na obu obiektach powodowało wzrost średnich stężeń azotu ogólnego w wodach powierzchniowych. W półroczu letnim wody te wykazywały mniejszy stosunek N-NO3:N, co należy tłumaczyć intensyw-nym pobieraniem tego jonu przez rośliny w okresie wegetacji. Niezależnie od ana-lizowanego półrocza wyższy udział azotanów stwierdzano w wodach poniżej obiektu. Jedynie w przypadku obiektu nizinnego różnice te były istotne dla poziomu istotności p=0,05. Mniejszy udział azotu azotanowego w ogólnej zawartości azotu w wodach powierzchniowych sprzyjał większym wahaniom stosunku
N-NO3:N.

Cytowanie:

Pulikowski prof. nadzw. K., Czyżyk F., Pawęska K., Strzelczyk M. 2012, vol. 9. Udział azotu azotanowego w ogólnej zawartości azotu w wodach odpływających ze zlewni użytkowanych rolniczo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))