Walory środowiskowe uzdrowiska przedmiotem zapotrzebowania na rynku turystycznym

Słowa kluczowe: uzdrowisko, turystyka, walory środowiskowe, wody lecznicze, klimat, usługi turystyczne, infrastruktura turystyczna

Streszczenie:

Tereny miejscowości uzdrowiskowych są zazwyczaj obszarami o wysokiej atrakcyjności krajoznawczo-przyrodniczej. Walory środowiskowe występujące
w poszczególnych uzdrowiskach mają wpływ na jakość ich funkcjonowania.
Do walorów środowiskowych należą między innymi: elementy infrastruktury tury-stycznej, atrakcje turystyczne, usługi turystyczne stanowiące przedmiot zapotrze-bowania na rynku turystycznym.
W przeprowadzonych badaniach zwrócono uwagę na dwa uzdrowiska
Kotliny Jeleniogórskiej tj. Świeradów-Zdrój i Cieplice Śląskie-Zdrój. Zaliczyć je można do prężniej funkcjonujących na Dolnym Śląsku. Miejscowości te poziom pełnionych funkcji uzdrowiskowych, standard infrastruktury uzdrowiskowej
w pewnym stopniu zawdzięczają podstawowym czynnikom występującym na ich terenie, a mającym wpływ na kształtowanie przestrzeni uzdrowisk. Wśród nich wymienić należy: zasoby leczniczych surowców naturalnych (klimat, wody mine-ralne, torfy, borowiny); niepowtarzalne układy zieleni w kontekście walorów kom-pozycyjnych, estetycznych i historycznych; obecność w sąsiedztwie uzdrowisk du-żych kompleksów leśnych, mających wpływ na warunki klimatyczne
i lecznicze oraz stanowiących tło estetyczne założenia uzdrowiskowego; usytuow-anie uzdrowiska wewnątrz lub w pobliżu obszarów prawnie chronionych; lokaliza-cję na terenach tradycyjnie wypoczynkowych; usytuowanie na terenach dostępnych publicznymi środkami transportu (korzystne połączenia komunikacyjne).

 

 

Cytowanie:

Gonda-Soroczyńska E. 2012, vol. 9. Walory środowiskowe uzdrowiska przedmiotem zapotrzebowania na rynku turystycznym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))