Zmiany stężeń fosforu ogólnego w odpływach z kolejnych stopni złoża roślinno- -gruntowego

Słowa kluczowe: fosfor ogólny, złoże gruntowo-roślinne, efekty oczyszczania

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zmian stężeń fosforu ogólnego na odpływie z kolejnych złóż gruntowo-roślinnej oczyszczalni w Pasz-kowie. Analizowano ścieki bytowe wprowadzane na cztery złoża pracujące w technologii constucted wetland. Złoża zaprojektowano z poziomym przepływem podpowierzchniowym w konfiguracji mieszanej (szeregowo - równoległej). Ocenie poddano skład ścieków bytowych wprowadzanych na złoża jak również skład fizyko-chemiczny odpływów. Badania prowadzono w okresie VII 2008 - III 2011. Stwierdzono średnią skuteczność pracy obiektu dla fosforu ogólnego na poziomie 40,0 %, przy czym najwyższe roczne efekty pracy obserwowano dla złoża 1. Śred-nie stężenie fosforu ogólnego w ściekach odprowadzanych do odbiornika wynosiło 4,4 mgP∙dm-3. Ze względu na warunki jakim powinien odpowiadać odpływ z oczyszczalni dla RLM < 2000, oczyszczalnia spełniała warunki jedynie dla wartości BZT5 i ChZT. W przypadku zawiesiny przekroczenia dopuszczalnych norm ob-serwowano przez cały okres badawczy.

Cytowanie:

Pawęska K., Pulikowski prof. nadzw. K., Strzelczyk M., Steinhoff-Wrześniewska A. 2012, vol. 9. Zmiany stężeń fosforu ogólnego w odpływach z kolejnych stopni złoża roślinno- -gruntowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (1 (Mar 2012))