Aktualizacja zasad nabywania gruntów pod drogi publiczne oraz ich wyceny w celu ustalania odszkodowań z tego tytułu w aspekcie obowiązujących przepi-sów

Słowa kluczowe: drogi publiczne, odszkodowanie, wycena, przepisy prawne

Streszczenie:

Budowa i rozwój układu komunikacyjnego decyduje o poziomie gospodar-czym danego kraju. W Polsce, pomimo sukcesywnych inwestycji w tym zakresie, wciąż mamy za mało korzystnych rozwiązań sieci drogowej i połączeń międzyna-rodowych, co jest poważną barierą gospodarczą. Oprócz środków finansowych niezbędnych na rozbudowę układu komunikacyjnego potrzebne są zmiany legisla-cyjne mające na celu usprawnienie procesu pozyskiwania gruntów na te cele, uzy-skiwania decyzji inwestycyjnych oraz ustalania słusznych odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne. W ostatnich latach w polskim prawie obserwujemy istotne zmiany mające na celu częściową realizację powyższych tez. Zmiany te bowiem dotyczą głównie uproszczenia procedur pozyskiwania gruntów, przez co w sposób istotny wpływają na skrócenie procesu inwestycyjnego. W pracy zwrócono uwagę na konieczność dopracowania procedur ustalania wysokości odszkodowań, które oprócz wartości rynkowej nieruchomości powinny uwzględniać koszty dodatkowe jakie musi ponieść właściciel w celu nabycia nowej nieruchomości. Ponadto, duże znaczenie mają nieuwzględniane obecnie w procesie od-szkodowawczym, utracone korzyści z nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej. W pracy zwrócono uwagę na konieczność tworzenia za-sobów mieszkaniowych w sytuacjach gdy stan techniczny przejmowanych obiektów mieszkalnych nie daje możliwości nabycia nieruchomości zamiennej
o podobnej funkcji.

Cytowanie:

Siejka M. 2012, vol. 9. Aktualizacja zasad nabywania gruntów pod drogi publiczne oraz ich wyceny w celu ustalania odszkodowań z tego tytułu w aspekcie obowiązujących przepi-sów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 01 (2 (Jun 2012))